KP PSP Nowa Sól
KP PSP Nowa Sól
BIP KP PSP Nowa Sól
112 dla dzieci
Porady
Kalendarz zmianowy


Legenda  Legenda
Losowe zdjęcie
Gry strażackie online
Serwis ratownictwa
Portal strażaków
Galeria

Get Adobe Flash player

Zaświadczenia o zdarzeniach
sticky
Zaświadczenia o zdarzeniach

Zaświadczenia o zdarzeniach


Zgodnie z art. 217 § 2 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli wydaje pisemne zaświadczenia dotyczące potwierdzenia zdarzeń występujących w rejestrach tutejszej komendy i powstałych z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej lub zgłoszonych do Powiatowego Stanowiska Kierowania w Nowej Soli.


Komunikat
Komunikat

KOMUNIKAT

 

WYPALANIE POZOSTAŁOŚCI ROŚLINNYCH

 

         W związku z licznymi zdarzeniami związanymi z wypalaniem pozostałości roślinnych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli informuje, że stosownie do zapisów zawartych w art. 124 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,poz. 880 z póź. zm.), art. 30 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( j.t. Dz. U. z 2011r. Nr 12, poz. 59 z póź. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.  o ochronie przeciwpożarowej (j.t.: Dz.U. z 2009r. Nr 178, poz.1380 z póź. zm.)

 

 

Z A B R A N I A   S I Ę

 

 

wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk i szuwarów oraz wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach, na terenach śródleśnych i w odległości do 100 m od lasu.

 

         Kto nie przestrzega zakazów zgodnie z art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 82 § 1  ustawy Kodeks Wykroczeń , podlega karze aresztu lub grzywny.

 

„Obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych (każdego obywatela) jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym”

 

Czynności wypalania wiosennego traw powodują degradację środowiska m.in. poprzez :

-      obniżanie żyzności gleby,

-      przerywanie cyklu życiowego organizmów i zwierząt żyjących w glebie,

-      wyjaławianie gleby,

-      intensyfikowanie erozji wietrznej i wodnej,

-      powodowanie powstawania dymów zawierających tlenki siarki, węgla, azotu oraz związki rakotwórcze,

-      niszczenie zadrzewienia śródpolnego oraz skupisk roślinności pełniących funkcje osłonowe, mikroklimatyczne, filtrujące zanieczyszczenia


Szkolenie LPR
Szkolenie LPR

Szkolenie doskonalące w zakresie współdziałania

z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - SP ZOZ LPR

 

 

      Informuję, że Komenda Powiatowa PSP w Nowej Soli w okresie 15 marca 2014 r i 16 marca 2014 r planuje zorganizować dwa szkolenie doskonalące w zakresie współdziałania z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe / SP ZOZ LPR / - dla strażaków OSP KSRG z terenu powiatu nowosolskiego.

  Organizację szkolenia i założenia programowe będą realizowane wg obowiązującego „Programu szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP dnia 14 marca 2012 r. Według założonego planu szkolenia będą jednodniowe i prowadzone będą w godz. od 830   do  1430 (każde).

  Egzamin zaplanowany w dniu realizowanego kursu (po odbyciu przeszkolenia) w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65A.

  Do egzaminu dopuszczeni zostaną słuchacze, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu w 100 % jednostek lekcyjnych objętych programem kursu.

  W celu udziału w szkoleniu należy do dnia 12 marca 2014 r dostarczyć do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli następujące (oryginalne lub potwierdzone za zgodność  oryginałem) dokumenty:

  • - oryginał karty skierowania (wg. załączonego wzoru) wraz załącznikami.
  • - oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (wg. załączonego wzoru).
  • Każdy strażak ratownik Ochotniczych Straży Pożarnych kierowany na szkolenie musi posiadać ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat. Zalecenie jest, aby byli to członkowie JOT OSP.

 Karta ratownicza
Karta ratownicza
Karta ratownicza w pojeździe może uratować życie!

 

 

Podczas prowadzonej przez strażaków akcji ratowniczej liczy się każda sekunda. A naklejka na szybie samochodu mówiąca o tym, że w pojeździe znajduje się karta ratownicza może skrócić czas akcji nawet o 30%, czyli nawet do 9 cennych minut. 

Karta ratownicza? Co to jest? 
To w Polce nowość, ale wszystkich użytkowników samochodów zachęcamy do zapoznania się z ideą takiej karty i umieszczeniem jej w swoim aucie. Jest to z pozoru zwykła kartka papieru formatu A4, ale dla służb ratowniczych stanowi niezwykle ważne źródło wiedzy. Na takiej karcie ratowniczej znajduje się schemat pojazdu z zaznaczonymi najważniejszymi elementami umiejscowienia wzmocnień karoserii, rozmieszczenia poduszek bezpieczeństwa, gazowych napinaczy pasów czy akumulatorów. 

Dlaczego pomaga?
Każdy model samochodu nawet tej samej marki ma inną konstrukcję. Wzmocnienia karoserii znajdują się w różnych miejscach. Niełatwe jest wbrew pozorom znalezienie i odłączanie akumulatorów. Podobnie wygląda sytuacja z rozmieszczeniem poduszek powietrznych. Dlatego aby przyspieszyć wydobycie pasażerów z rozbitego pojazdu opracowano europejski system „Karta ratownicza pojazdu”. W większości marek karty ratownicze są dostępne dla pojazdów wyprodukowanych od roku 2001. Trwają prace nad tym, aby karty ratownicze zostały przygotowane także dla pojazdów starszych. Co ważne, wszyscy producenci pojazdów używają tych samych symboli na kartach ratowniczych.

Gdzie zdobyć kartę?
Kartę dla swojego modelu można znaleźć na stronie www.kartyratownicze.pl Następnie należy ją wydrukować na kolorowej drukarce, złożyć i schować w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy. 

Naklejka na szybie!
Ważne jest, by umieścić również naklejkę w lewym dolnym rogu przedniej szyby. Strażacy wiedzą wtedy od razu, że w samochodzie jest pomocna dla nich karta. Darmową naklejkę dostaniemy w punktach wydawania kart w całym kraju – ich lista również na stronie www.kartyratownicze.pl 

Tragiczny bilans początku roku 2014
Od początku tego roku w woj. lubuskim straż pożarna wyjeżdżała do wypadków komunikacyjnych już 118 razy, w których rannych zostało 74 osoby, w tym 13 dzieci. 5 osób zginęło, w tym 1 dziecko.

Oprac. mł. kpt. Magdalena Bilińska
Źródło: www.kartyratownicze.pl

Badania lekarskie OSP
Badania lekarskie OSP


BADANIA LEKARSKIE  OSP  

 
W związku ze stwierdzanymi nieprawidłowościami w wystawianych zaświadczeniach lekarskich dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych informujemy, iż tryb i sposób przeprowadzania badań, rodzaj podmiotów uprawnionych do ich wykonania oraz wzory druku wystawianego zaświadczenia reguluje: Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z dnia 30 listopada 2009 r. ( Dz.U. Nr 210, poz.1627).